Drogi Kliencie, w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych (dale zwane „RODO”) jako Administrator Danych Osobowych zobowiązani jesteśmy do wdrożenia wielu procedur, w tym procedury informacyjnej. W związku z tym informujemy Cię o poniższych kwestiach, abyś wiedział, jakie masz prawa (art. 13 RODO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Ławniczek prowadząca działalność pod firmą Studio Choreografii i Teatru Tańca MOVEMENT Magdalena Ławniczek z siedzibą w Tychach ul. Konecznego 4/10 NIP: 6462599572.

Dane kontaktowe administratora to sklep@studiomovement.pl; m@studiomovement.pl,tel. 507 226 384.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

- umożliwienia rejestracji i logowania do konta w niniejszym Serwisie, obsługi konta w Serwisie, informowania o zmianach w działaniu Serwisu, umożliwieniu zawarcia i wykonania umowy kupna towarów i usług administratora, realizacji zamówień (art. 6 ust 1 litera b RODO),

- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w razie rozpatrywania reklamacji, obowiązków względem organów państwa, w tym podatkowych (art. 6 ust 1 litera c RODO),

- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań (art. 6 ust 1 litera f – prawnie uzasadniony interes),

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa jeśli zapisaliście się na newsletter.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla rejestracji konta i jego prowadzenia, a także dla zawarcia umowy kupna i jej zrealizowania, w tym możliwości prawidłowego i terminowego przeprowadzenia procesu reklamacji, brak podania danych uniemożliwia rejestracje konta, zawarcie i wykonanie umowy, prawidłowego przeprowadzenia reklamacji. Przetwarzanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Dane jakie przetwarzamy, to

  1. W przypadku rejestracji i prowadzenia konta: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia.
  2. W przypadku złożenia zamówienia dodatkowo: adres pocztowy, nr telefonu i ewentualne (nieobowiązkowe, jeśli potrzebna faktura) dane firmy.
  3. W przypadku Newsletteru - o zapisaniu się do listy newsletterowej decyduje się podczas rejestracji konta, później można to wyłączyć w panelu TWOJE KONTO lub powiadamiając nas mailowo o rezygnacji (wtedy administrator wyłącza).
  4. W przypadku zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail.

Państwa dane nie są profilowane,

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy kurierskie, instytucje płatnicze (np. t-pay), dostawcy usług księgowych, dostawcy usług IT, organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania i obowiązywania umów, w tym umów kupna-sprzedaży i obsługi konta, a nadto przez czas, na który przepisy prawa mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, jak również do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Państwa, w zależności co nastąpi później. Dane wskazane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od wysłania zapytania, o ile nie będą przetwarzane jednocześnie na innej podstawie wymienionej w pkt 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej wycofania. Zgoda jest dobrowolna. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą wykorzystywane w celu zgodnym z treścią poszczególnej zgody. W zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Administratora.

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma następujące prawa:

- do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

- ich sprostowania,

- usunięcia (na warunkach określonych w art. 17 RODO),

- ograniczenia przetwarzania,

- prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- do przenoszenia danych,

- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.